Mogelijkheid voor meer woningen in Aalst

Plannen gemeente Waalre voor terrein rondom De Pracht

Een van onze belangrijkste doelen is zorgen voor betaalbare, duurzame woningen. Daar is grond voor nodig. Daarom zien wij het als een goede ontwikkeling dat gemeente Waalre plannen heeft voor de herontwikkeling van het gebied rondom de Pracht in Aalst.

Op initiatief van de gemeente wordt op dit moment een toekomstvisie voor het hele gebied opgesteld. Aan omwonenden, huurders en eigenaren van de grond en de gebouwen in het gebied is gevraagd om hierover mee te denken, zo ook aan ’thuis. Met als doel om tot een gezamenlijk gedragen visie te komen.

Tijdens de bijeenkomst 'Visie de Pracht' in december 2020 zijn de volgende drie ideeën voorgelegd aan omwonenden:

  1. Alle maatschappelijke gebouwen blijven behouden en er komen rijtjeswoningen in de vorm van een boerenerf.
  2. De sporthal blijft, er komt een duurzaam mfa (multifunctionele accommodatie) en er worden rijtjeswoningen aan de straat toegevoegd voor gemixte doelgroepen.
  3. De sporthal verdwijnt op termijn, er komt een mfa en er worden appartementen in het groen gebouwd.

Omwonenden hebben aan de hand van genoemde ideeën over verschillende onderwerpen hun mening kunnen geven. Uitgaande van de kaders van de gemeente, de meningen van betrokkenen (omwonenden, huurders en eigenaren) wordt nu gewerkt aan de uitwerking van de visie.

’thuis ziet deze locatie als een mooie kans om betaalbare kleinere woningen te realiseren voor starters, senioren en kleinere huishoudens. Zodra de Raad de visie heeft goedgekeurd, kunnen we binnen de gestelde kaders verder met onze plannen.