Persbericht over prestatieafspraken in gemeente Eindhoven

Op woensdag 9 januari is een persgesprek geweest met de gemeente Eindhoven en de Eindhovense corporaties over de prestatieafspraken. De gemeente heeft na het gesprek onderstaand bericht verspreid.

Samen investeren in betaalbaarheid en duurzaamheid

Gemeente, woningcorporaties en huurders maken prestatieafspraken 2019 

De Eindhovense woningcorporaties hebben met de gemeente en de huurdersvertegenwoordiging nieuwe prestatieafspraken gemaakt voor 2019. De nadruk ligt op een gezamenlijke investeringsagenda, betaalbaarheid en duurzaamheid. De corporaties stemmen hun investeringen op elkaar af om samen zo veel mogelijk nieuwe sociale huurwoningen te kunnen realiseren. Ook komt samenwerking op het gebied van middenhuur en flexwonen aan bod. 

“De gemeente, corporaties en huurdersvertegenwoordiging zien allemaal het belang van snelle vergroting van de sociale woningvoorraad, gezien de groei van onze stad”, zegt wethouder Torunoglu van wonen en wijken. “Want het succes van Eindhoven is dat er goede en betaalbare woningen zijn voor iedereen en dat willen we ook zo houden. Daarom moet er ook door de woningcorporaties flink geïnvesteerd worden – in nieuwe betaalbare woningen maar ook in de grote verduurzamingsopgave waar ze voor staan. De omstandigheden zijn voor corporaties echter lastig op dit moment, onder andere door afdrachten van omgerekend vier maanden huur per jaar aan de rijksoverheid, stijgende bouwkosten, personeelstekorten bij bouwbedrijven en een tekort aan bouwlocaties voor sociale woningbouw. Dus moeten we de handen nog meer ineen slaan, om toch de gewenste resultaten te behalen.”  

Gezamenlijke inzet

Onderdeel van de prestatieafspraken is de uitbreiding van de sociale woningvoorraad tot 2023 met 1.648 woningen. Een andere belangrijke afspraak is het onderzoeken van de samenwerkingsmogelijkheden tussen corporaties door o.a. het onderling uitwisselen van onderdelen van de bouwopgave, grond of vastgoed en het uitbreiden van (locaties voor) flexwonen. De gemeente zet daarnaast in op gemiddeld 20% sociale huur op grotere ontwikkellocaties en stuurt hierbij strak op kwaliteit. Richting het Rijk wordt een lobby opgestart voor het verbeteren van de positie van corporaties door het wegnemen van belemmeringen die investeren in elkaars voorraad bemoeilijken, zoals de overdrachtsbelasting. 

Middensegment

Op dit moment kent Eindhoven een tekort aan middenhuurwoningen, met een huurprijs tussen de 710 en 850 euro. St. Trudo en Wooninc. gaan de mogelijkheden verkennen tot realisatie van dit soort woningen. Woonbedrijf en ‘thuis hebben relatief gezien minder woningen in dit segment en willen zich vooral richten op de woningen met een huurprijs van minder dan 710 euro. Daarom gaan St. Trudo en Wooninc. onderzoeken of zij die woningen met hogere huur van ’thuis en Woonbedrijf  kunnen behouden voor de middenhuur via hun (commerciële) BV’s Trudo Holding en Stayinc.. Maar dat gebeurt pas als Woonbedrijf en ‘thuis deze woningen willen ‘vervreemden'.  

Spreiding en schuldpreventie

Corporaties zoeken in het komend jaar ook naar mogelijkheden om sociale huurwoningen toe te voegen in niet-corporatiewijken om de voorraad beter te spreiden over de stad en daarmee de stad inclusiever en diverser te maken. ‘thuis en Woonbedrijf gaan daarnaast samen met WIJeindhoven en de gemeente verkennen welke extra instrumenten ingezet kunnen worden voor schuldpreventie van huurders, om huisuitzettingen te voorkomen. 

Senioren

De corporaties nemen in 2019 maatregelen voor een betere doorstroming van senioren naar beter passende huisvesting. Zo worden bijvoorbeeld wooncoaches ingezet en wordt bekeken welke rol het klantencentrum van WoonincPlusVitalis hierin kan vervullen. Bij de realisatie van nieuwbouw van gelijkvloerse woningen, gaan corporaties aandacht geven aan doorstromingsmogelijkheden voor senioren uit de buurt door ze in de eigen wijk bijvoorbeeld voorrang te geven bij de toewijzing. 

Duurzaamheidspact

De samenwerking tussen gemeente en corporaties kreeg in september 2018 op een bijzondere manier vorm door het ondertekenen van het duurzaamheidspact. Zo willen de woningcorporatie de bestaande voorraad samen verduurzamen in plaats van steeds het afvinken van labelstappen. Hierbij kijken alle partijen over de grenzen van hun eigen organisatie heen in belang van het gezamenlijke doel: CO2-neutraal in 2050. Dit pact markeert een kantelpunt in de samenwerking op duurzaamheid, van afstemmen naar samen doen. Eindhoven loopt hiermee voorop in Nederland.  

Het belangrijkste voor ’thuis aan de afspraken  

Dat we ons samen met huurders, de andere corporaties in Eindhoven en de gemeente  inzetten voor voldoende, betaalbare woningen en verduurzaming in de stad. We geloven in de kracht van samenwerken. Je ziet al dat het werkt bij het duurzaamheidspact. In 2019 breiden we onze samenwerking uit om te komen tot een gezamenlijke investeringsagenda voor de groei van de sociale huurwoningvoorraad. Door goed samen te werken, over de eigen grenzen heen te kijken en te leren van elkaar bereik je echt meer. Daar zijn we van overtuigd.