Samen met belanghouders bepalen we onze koers

Ieder voorjaar organiseert ’thuis een belanghoudersbijeenkomst voor gemeenten, Huurdersraad ’thuis  en Raad van Commissarissen (RvC). Tijdens deze bijeenkomst kijken we samen naar de keuzen waar we voor staan en kunnen belanghouders aangeven welke richting ’thuis volgens hen zou moeten kiezen. Tevens laten we zien wat de financiële consequenties zijn van de verschillende keuzen.

Voor de belanghoudersbijeenkomst organiseerden we dit jaar een speciale sessie voor sociale maatschappelijke partners met als thema leefbaarheid. Tijdens deze bijeenkomst keken we naar de rol van ’thuis en de taken die we oppakken. Geconcludeerd is dat we vooral een signalerende en verbindende rol hebben.  

Eind maart was vervolgens de jaarlijkse belanghouders-bijeenkomst. Door de coronamaatregelen dit keer vanuit onze eigen ’thuis-studio. De vraag naar betaalbare woningen is erg groot. Daarom vinden onze belanghouders dat ’thuis vooral moet inzetten op het bouwen van extra woningen. Daarbij gaven een aantal gemeenten aan dat het lastig is om locaties te vinden voor die nieuwbouw. Een interessante discussie kwam op gang over de moeilijkheden en de mogelijkheden.  Naar aanleiding van deze discussie heeft ’thuis ervoor gekozen om de komende 10 jaar nog eens 1.000 woningen extra te bouwen (in totaal bouwen we dan ongeveer 3.000 woningen).  

Ook legden we onze belanghouders een aantal keuzen voor in de woonruimteverdeling. Zoals: 'Moet ’thuis meer woningen verloten om zo jongere woningzoekenden zonder inschrijfduur meer kans bieden?' 'Moet ’thuis woningen verhuren aan huishoudens met een inkomen boven de grens voor sociale woningen?'. Op basis van de aangegeven voorkeuren hebben we besloten om voortaan meer woningen te verloten. Ook gaan we nog eens kritisch kijken naar alle woningen die met voorrang aan senioren worden verhuurd. En of we in uitzonderlijke situaties een woningzoekende met een iets hoger inkomen ook een kans kunnen bieden op een sociale huurwoning. 

Verder legden we keuzen voor op de thema’s betaalbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid. De belanghouders gaven aan dat ’thuis het op deze thema’s al heel goed doet en dat vooral voort moet zetten. Dit gaan we dan ook zeker doen!

We kijken terug op geslaagde bijeenkomsten We zijn blij met de input van onze belanghouders. Samen maakten we weer een aantal mooie keuzen voor de komende jaren, samen ’thuis.