Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft de taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen ’thuis en de met haar verbonden ondernemingen. De Raad van Commissarissen is de werkgever van de directeur bestuurder en staat hem met raad terzijde.

De Raad van Commissarissen bij ’thuis bestaat momenteel uit 5 leden. De leden van de Raad van Commissarissen hebben ieder hun eigen portefeuille en een maximale zittingstijd van 8 jaar. De Raad van Commissarissen maakt een rooster van aftreden dat zodanig is ingericht dat de continuïteit van ’thuis wordt gewaarborgd.

I.M. (Ingeborg) Koopmans  
Voorzitter
Lid remuneratie- en selectiecommissie
Ing. O.D.J. (Otbert) de Jong
MRE
Voorzitter audit- en vastgoedcommissie
Ir. J. (Jacqueline) Kuppens
Voorzitter commissie sociaal maatschappelijk presteren
     
 

Hafid Bouteibi
Lid remuneratie- en selectiecommissie
Lid commissie sociaal maatschappelijk presteren. 

 

Drs. M. (Marie-Anne) Toenders
Lid audit- en vastgoedcommissie
 


De Raad van Commissarissen houdt onder andere toezicht op:

 • realisatie van de doelstellingen van de corporatie;
 • strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de corporatie;
 • opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 • kwaliteitsbeleid;
 • kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording;
 • financieel verslaggevingsproces;
 • naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.

Als toezichtkader hanteert de Raad van Commissarissen onder meer:

 • de maatschappelijke doelstelling zoals vastgelegd in de statuten en ondernemingsplan van de corporatie;
 • het meerjaren ondernemingsplan;
 • het jaarplan en de begroting;
 • de planning- en controlcyclus;
 • financieel reglement;
 • governancecode woningcorporaties;
 • wet- en regelgeving.

De kwaliteit van de dienstverlening wordt gevolgd door kennis te nemen van de metingen van KWH. Ook het jaarverslag van de Klachtencommissie is een indicatie van de wijze waarop ’thuis de belangen van de huurders behartigt.

De Raad van Commissarissen geeft eens in de vier jaar een gecertificeerd visitatiebureau opdracht om de maatschappelijke prestaties van ’thuis te onderzoeken. De visitatie, welke moet voldoen aan de methodiek maatschappelijke visitatie woningcorporaties 6.0. De uitkomsten worden opgenomen in een visitatierapport voorzien met een reactie van het bestuur en de Raad van Commissarissen. Het visitatierapport wordt besproken met Burgemeester & Wethouders van de gemeenten waar ’thuis werkzaam is en met de huurdersorganisatie ’thuis.

De Raad van Commissarissen oriënteert zich samen met het bestuur over wat er leeft onder gemeenten, (vertegenwoordigers van) huurders en andere belanghouders. In het jaarverslag legt de Raad verantwoording af over de wijze waarop zij toezicht heeft gehouden.

De Raad van Commissarissen benoemt de externe accountant voor maximaal 8 jaar. En ziet toe op de controle werkzaamheden van de externe accountant, waarbij het accountantsprotocol voor woningcorporaties wordt gehanteerd.