Urgentie

Met spoed op zoek naar een woning

Zit u in een noodsituatie en heeft u snel een woning nodig? Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor urgentie. U krijgt dan met voorrang een sociale huurwoning.

Voorwaarden urgentie

Om in aanmerking te komen voor urgentie, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Kijk voor meer informatie over de regels en voorwaarden over urgentie op www.wooniezie.nl/kan ik urgentie krijgen of neem contact op met een woningcorporatie in de gemeente waar u wilt wonen. De woningcorporatie kan u informeren over of u in aanmerking komt voor urgentie en wat u hiervoor kunt doen. De hulp is gratis.  

Komt u niet in aanmerking voor urgentie?

Er zijn nog meer manieren om sneller aan een woning of woonruimte te komen. Bijvoorbeeld via flexwonen, kamerverhuur of slimmerkopen.nl. En reageer vooral op woningen op www.wooniezie.nl die via loting worden aangeboden. Vergroot uw zoekgebied en pas uw woonwensen aan voor meer aanbod. 

Let op! Er zijn bedrijven die beloven dat ze u helpen bij het aanvragen van urgentie. Maar let op! Zij vragen hier vaak veel geld voor. Terwijl u niet zeker weet of u de urgentie ook echt krijgt. Zij kunnen uw wachttijd ook niet korter maken.
Ons advies: maak geen gebruik van de diensten van deze bedrijven. Het advies en de dienstverlening via de woningcorporatie is gratis.

De urgentieregeling Stedelijk Gebied Eindhoven is onderdeel van de huisvestingsverordening. Hier staat (in juridische taal) de gezamenlijke afspraken en regels over urgentie in.

Veel gevraagd over Urgentie

Wat is een taakstelling met de gemeente?

Algemeen

Gemeenten verplichten woningcorporaties om jaarlijks een afgesproken aantal huurwoningen aan te bieden aan bijzondere doelgroepen. Het gaat dan om cliƫnten uit bepaalde zorginstellingen en om asielzoekers met een verblijfsdocument. Dit worden taakstellingen genoemd.

Ik heb urgentie aangevraagd. Hoe gaat het nu verder?

Algemeen

Uw aanvraag wordt getoetst aan de voorwaarden en criteria van de Huisvestingsverordening. Gaat het om maatschappelijke urgentie of medische urgentie die niet valt onder WMO, dan beoordeelt een Urgentiecommissie uw aanvraag. Bij medische urgentie die valt onder WMO, sociale of volkshuisvestelijke urgentie toetst de gemeente of de corporatie uw aanvraag. 

Uw situatie wordt zorgvuldig bekeken en men houdt rekening met uw moeilijkheden en mogelijkheden. Ook kijkt men naar wat u zelf heeft gedaan om woonruimte te vinden.
Binnen zes weken krijgt u bericht.

Als u urgentie krijgt, wordt u aan één van de corporaties in het SGE gekoppeld. De aan u toegewezen corporatie biedt u in principe binnen zes maanden een passende woning aan. Dit is een woning die qua prijs en functionaliteit past bij uw situatie. 

Omdat de corporaties afhankelijk zijn van de woningen die vrij komen is het niet zeker dat de aangeboden woning aan al uw wensen voldoet. Weigert u het aanbod van de corporatie, dan vervalt de urgentie en kunt u onder gelijkblijvende omstandigheden niet opnieuw urgentie aanvragen.

De Huisvestingsverordening lezen? Kijk dan op de website van Stedelijk Gebied Eindhoven www.stedelijkgebiedeindhoven.nl.

Ik heb urgentie gekregen. Hoe gaat het nu verder?

Algemeen

In de brief "Toekenning urgentiebeschikking", die u heeft gekregen van de urgentiecommissie, leest u meer over de toewijzing van een passende woning. U mag de woning niet weigeren. Doet u dit wel dan vervalt de urgentie-aanvraag en mag u één jaar geen urgentie meer aanvragen.

U mag tijdelijk een vakantiehuisje huren of tijdelijk bij familie of kennissen gaan wonen. Dit heeft geen gevolgen voor u. Zorg ervoor dat, als u een contract aangaat, er duidelijk in de overeenkomst staat dat het gaat om een contract van een paar maanden. Als u een contract voor langere tijd afsluit, bijvoorbeeld voor 1 jaar, dan kunt u geen gebruik meer maken van uw urgentie.

Ik heb financiƫle problemen. Kan ik urgentie krijgen?

Algemeen

Het kan zijn dat u plotseling niet meer in staat bent om uw woning te betalen door een onverwachte verandering in uw situatie. Wilt u een aanvraag voor urgentie indienen dan moet u voldoen aan onderstaande voorwaarden:

  • u bent afkomstig uit een koopwoning of geliberaliseerde huurwoning en;
  • u kunt aantonen dat u inspanningen heeft gedaan om de financiële problemen op te lossen en;
  • de woonlasten zijn onevenredig hoog in relatie tot het huishoudinkomen.
  • informeer bij de gemeente of u in aanmerking komt voor woonkostentoeslag.

De Urgentiecommissie bekijkt uw situatie, het ontstaan ervan en mogelijke oplossingen.

Wilt u meer weten over het aanvragen van een urgentie kijk dan bij: Hoe vraag ik urgentie aan?

Kan ik urgentie aanvragen als er kinderen boven de 18 jaar bij zijn betrokken?

Algemeen

Ja, zolang de kinderen onder de zorg van de ouders vallen. Dit geldt alleen voor kinderen met een leeftijd tot 23 jaar.

Ik heb geen urgentie gekregen en ik ben het niet eens met het besluit. Wat kan ik doen?

Algemeen

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het besluit bezwaar maken. Een bezwaarschift dient u in bij de Commissie Bezwaarschriften. Het adres is: 

Gemeente Eindhoven
Sector Veiligheid en Bestuur
t.a.v. Bezwaar, beroep en klachten
postbus 90150
5600 RB Eindhoven

Deze Commissie Bezwaarschriften handelt de bezwaarschriften af namens alle gemeenten uit het SGE.

Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Bij voorkeur stuurt u een afschrift van het besluit mee. 

Als u bezwaar heeft gemaakt kunt u naast het bezwaar wegens spoedeisend belang ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant in ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Daar zijn kosten aan verbonden. 

Een verzoek voor een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend. Dat doet u via de website www.rechtspraak.nl. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening nodig (DigiD / e-Herkenning). Kijk op de website voor de precieze voorwaarden.

Lukt urgentie niet?

Er zijn verschillende andere mogelijkheden om op redelijk korte termijn aan woonruimte te komen. Ga naar de websites van de corporaties en kijk naar de mogelijkheden voor flexwonen of ga naar www.wooniezie.nl.

Waar kan ik in Eindhoven en omgeving terecht voor maatschappelijke hulp?

Algemeen

Er zijn verschillende instanties in het Sociaal Gebied Eindhoven waar u terecht kunt voor hulp. In de bijgevoegde lijst sociale partners SGE vindt u meer informatie.