Urgentie

Heeft u met spoed een woning nodig? Is er een noodsituatie ontstaan, waardoor u niet meer in uw woning kunt blijven wonen? Is het écht dringend en zijn er geen andere oplossingen? Dan bestaat er voorrang bij het krijgen van een huurwoning. Om voorrang te krijgen moet u urgentie aanvragen. 

Eén urgentieregeling in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)
Sinds januari 2016 is er één urgentieregeling voor sociale huurwoningen in Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre. De woningcorporaties  Bergopwaarts, Compaen, Helpt Elkander, ’thuis, Trudo, Volksbelang, woCom, Woonbedrijf, Wooninc. en Woonpartners werken samen om deze urgentieregeling uit te voeren.

Veel gevraagd over Urgentie

Kom ik in aanmerking voor urgentie?

Of u urgentie krijgt, hangt van de volgende voorwaarden af:

 • U bent minimaal 18 jaar.
 • U bent dakloos of u dreigt dakloos te worden buiten uw eigen schuld.
 • U heeft een woning nodig, maar u kunt zelf geen woning kopen of huren via een verhuurder of makelaar.
 • Het inkomen van u en uw eventuele partner samen is lager dan € 38.035,-.
 • U staat ingeschreven als woningzoekende op www.wooniezie.nl en/of bij Woonbedrijf.
 • U heeft zelf actief naar een woning gezocht en u heeft geen aangeboden woning van een woningcorporatie geweigerd.
 • U of uw eventuele partner heeft niet eerder urgentie gekregen die vervallen of ingetrokken is.
 • Uw naam of die van uw partner staat niet op de Sancties en Kansenlijst.

Alle woningcorporaties in de regio werken met dezelfde voorwaarden. Lees voor meer informatie de folder 'Met spoed een woning nodig?' of kijk op www.wooniezie.nl.

Hoe vraag ik urgentie aan?

Afhankelijk van het type urgentie dat u wilt aanvragen, neemt u contact op met één van de woningcorporaties of met één van de gemeenten van het SGE. Welke corporatie of gemeente u kiest, maakt niet uit. Dit heeft geen invloed op toekenning van de urgentie of toewijzing van een woning.
Let op: als u via een gemeente urgentie aanvraagt, moet dat wel bij de gemeente zijn waar u urgentie wilt krijgen.

Als u urgentie aanvraagt via een woningcorporatie
In een persoonlijk gesprek bespreken wij uw situatie en urgentieaanvraag. Ter voorbereiding van dit gesprek vult u het ‘Aanvraagformulier urgentie’ in en zet u op papier waarom u urgentie aanvraagt. Verder verzamelt u de stukken die uw verhaal onderbouwen en neemt u het volgende mee naar het gesprek:

 • Een ingevuld aanvraagformulier voor urgentie.
 • Geldig paspoort of identiteitskaart van uzelf en eventueel uw partner.
 • Uittreksel van de gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP) van maximaal 3 maanden oud, waarop uw gezinssamenstelling en adreshistorie staat.
 • Een inkomensverklaring van de Belastingdienst.
 • Een recente salarisstrook of uitkeringsspecificatie van u en uw eventuele partner.
 • Een bewijs van inschrijving of registratie als woningzoekende (bij Wooniezie of Woonbedrijf).
 • Bewijzen die laten zien dat u echt urgentie nodig heeft.
 • Uw pinpas, om direct de de aanvraagkosten van €45,- te betalen.
  Een urgentia-aanvraag via de gemeente is gratis.

Om een goede afweging te kunnen maken komt het regelmatig voor dat er nog aanvullende stukken worden opgevraagd. Houdt u hier rekening mee.

Ik heb urgentie aangevraagd. Hoe gaat het nu verder?

Een Urgentiecommissie beoordeelt uw maatschappelijke urgentie of medische urgentie (niet zijnde Wmo). Bij medische urgentie Wmo, sociale of volkshuisvestelijke urgentie toetst de gemeente of de corporatie uw aanvraag.

Zij toetsen uw aanvraag aan de voorwaarden en criteria van de Urgentieverordening. Uw situatie wordt zorgvuldig bekeken en men houdt rekening met uw moeilijkheden en mogelijkheden. Ook kijkt men naar wat u zelf heeft gedaan om woonruimte te vinden. Zo wordt gekeken of het ten opzichte van andere woningzoekenden eerlijk is om u voorrang te geven. Want voorrang voor u, betekent langer wachten voor de ander.

Binnen zes weken krijgt u bericht. Als u een urgentiebeschikking krijgt, wordt u aan een willekeurige corporatie in het SGE gekoppeld. De aan u toegewezen corporatie biedt u in principe binnen zes maanden een passende woning aan. Dit is een woning die qua prijs en functionaliteit past bij uw situatie. Omdat de corporaties afhankelijk zijn van de woningen die vrij komen is het niet zeker dat de aangeboden woning aan al uw wensen voldoet. Weigert u het aanbod van de corporatie, dan vervalt uw urgentiebeschikking en kunt u onder gelijkblijvende omstandigheden niet opnieuw urgentie aanvragen.

Wat kost een urgentieaanvraag voor een woning?

Het aanvragen kost € 45,00. Heeft u urgentie gekregen dan ontvangt u de € 45,00 van ons terug.

Kan ik urgentie aanvragen als er kinderen boven de 18 jaar bij zijn betrokken?

Ja, zolang de kinderen onder de zorg van de ouders vallen.

Ik huur nu een tijdelijke woning. Kan ik urgentie krijgen?

Nee, het huren van een tijdelijke woning is geen reden voor urgentie. Urgentie krijgt u alleen in bijzondere situaties.
Meer informatie vindt u in de folder 'Met spoed een woning nodig' of op www.wooniezie.nl.

Ik ben dakloos, kan ik met spoed een woning in de regio Eindhoven-Helmond krijgen?

Nee, daarvoor moet u naar een andere organisatie. Bij het Leger des Heils of Neos kunt u terecht voor noodopvang. U kunt zich ook inschrijven als woningzoekende op www.wooniezie.nl. U krijgt geen urgentie.

Ik ben zwanger, heb ik recht op een grotere woning?

Nee, u heeft geen recht op een grotere woning. U kunt zich inschrijven als woningzoekende voor een grotere woning op www.wooniezie.nl.

Ik heb medische problemen. Is het mogelijk met voorrang een woning te krijgen?

Als u een woning huurt van ’thuis  en het is belangrijk dat u om medische redenen moet verhuizen, dan is het mogelijk dat u voorrang krijgt op een woning van ’thuis.

Voor een verhuizing binnen ’thuis moet de aanvraag ingeleverd worden met medische informatie van de specialist/behandelaar (huisarts is dus onvoldoende). We gebruiken dezelfde inkomenstoets als bij de gewone toewijzingen. Omdat toestemming voor een gelijkvloerse urgentie afhangt van de medische en persoonlijke situatie, vindt er altijd een gesprek plaats met de verhuurmakelaar.

Als u geen huurder bent van ’thuis maar u moet om medische redenen verhuizen kunt u bij uw eigen gemeente bij de afdeling Wmo vragen of het mogelijk is om een medische urgentie aan te vragen. 

Ik heb een nieuwe baan. Krijg ik voorrang op een woning?

Een verandering van baan is meestal geen reden voor urgentie. Urgentie krijgt u alleen in bijzondere situaties. Meer informatie vindt u in de folder 'Met spoed een woning nodig' of op www.wooniezie.nl.

Ik heb financiële problemen. Kan ik urgentie krijgen?

Het kan zijn dat u plotseling niet meer in staat bent om uw woning te betalen. Door een onverwachte verandering in uw situatie. De Urgentiecommissie bekijkt uw situatie, het ontstaan ervan en mogelijke oplossingen. Mocht u urgentie krijgen, dan gelden er in veel gevallen voorwaarden. Bijvoorbeeld dat u meewerkt aan een schuldenregeling of hulp accepteert bij het aflossen van schulden.

Kan ik met een koopwoning urgentie aanvragen voor een gelijkvloerse woning?

Als u een koopwoning heeft en u wilt gelijkvloers wonen wegens gezondheidsredenen, kunt u géén urgentie aanvragen. U kunt hiervoor terecht bij het Wmo-loket van uw gemeente.

Ik ben urgent geworden bij ’thuis. Hoe lang duurt het nog voordat ik een woning aangeboden krijg?

Als er een passende woning voor u beschikbaar is neemt onze verhuurmakelaar contact met u op.

In de brief "toekenning urgentiebeschikking" leest u meer over de toewijzing van een passende woning.

Ik heb urgentie gekregen en wil reageren op het woningaanbod op Wooniezie. Kan dit?

Ja u kunt gewoon op woningen blijven reageren via www.wooniezie.nl.