Urgentie

Met spoed woonruimte nodig?

Heeft u met spoed woonruimte nodig? Is er een noodsituatie ontstaan, waardoor u niet meer in uw woning kunt blijven wonen? Is het écht dringend en zijn er geen andere oplossingen? Dan komt u misschien met voorrang in aanmerking voor een huurwoning. Om dit te krijgen moet u urgentie aanvragen.  

Eén urgentieregeling in de regio (Stedelijk Gebied Eindhoven)

Er is één urgentieregeling voor sociale huurwoningen in Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre. De woningcorporaties Bergopwaarts, Compaen, Helpt Elkander, ’thuis, Sint Trudo, Volksbelang, woCom, Woonbedrijf, Wooninc. en Woonpartners werken samen om deze urgentieregeling uit te voeren. 

Veel gevraagd over Urgentie

Ik heb urgentie gekregen. Hoe gaat het nu verder?

Als er een passende woning voor u beschikbaar is, neemt onze verhuurmakelaar contact met u op. In de brief "Toekenning urgentiebeschikking" leest u meer over de toewijzing van een passende woning. U mag de woning niet weigeren. Doet u dit wel dan vervalt de urgentie-aanvraag en mag u één jaar geen urgentie meer aanvragen.

In de tussentijd kunt u gewoon blijven reageren op het woningaanbod via www.wooniezie.nl.

U mag tijdelijk een vakantiehuisje huren of tijdelijk bij familie of kennissen gaan wonen. Dit heeft geen gevolgen voor u. Zorg ervoor dat, als u een contract aangaat, er duidelijk in de overeenkomst staat dat het gaat om een contract van een paar maanden. Als u een contract voor langere tijd afsluit, bijvoorbeeld voor 1 jaar, dan kunt u geen gebruik meer maken van uw urgentie.

Wanneer kan ik geen urgentie aanvragen?

U kunt géén urgentie aanvragen als u:

 • Dakloos bent of dreigt te worden: u kunt zich inschrijven als woningzoekende op www.wooniezie.nl. Er zijn verschillende instanties in Sociaal Gebied Eindhoven waar u terecht kunt voor hulp. In de bijgevoegde lijst sociale partners SGE vindt u meer informatie.
 • U bent zwanger en heeft een grotere woning nodig: u kunt zich inschrijven als woningzoekende voor een grotere woning op www.wooniezie.nl.
 • Ik heb een nieuwe baan: urgentie krijgt u alleen in bijzondere situaties.
 • Ik heb een koopwoning en wil graag gelijkvloers wonen: als u een koopwoning heeft en u wilt gelijkvloers wonen wegens gezondheidsredenen, kunt u géén urgentie aanvragen. U kunt hiervoor terecht bij het Wmo-loket van uw gemeente.

Voor meer informatie leest u de folder "voorbeelden situaties aanvragen urgentieregeling"

Ik heb financiële problemen. Kan ik urgentie krijgen?

Het kan zijn dat u plotseling niet meer in staat bent om uw woning te betalen door een onverwachte verandering in uw situatie. Wilt u een aanvraag voor urgentie indienen dan moet u voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 • u bent afkomstig uit een koopwoning of geliberaliseerde huurwoning en;
 • u kunt aantonen dat u inspanningen heeft gedaan om de financiële problemen op te lossen en;
 • de woonlasten zijn onevenredig hoog in relatie tot het huishoudinkomen.
 • informeer bij de gemeente of u in aanmerking komt voor woonkostentoeslag.

De Urgentiecommissie bekijkt uw situatie, het ontstaan ervan en mogelijke oplossingen.

Wilt u meer weten over het aanvragen van een urgentie kijk dan bij: Hoe vraag ik urgentie aan?

Ik heb medische problemen. Is het mogelijk met voorrang een woning te krijgen?

Als u een woning huurt van ’thuis  en het is belangrijk dat u om medische redenen moet verhuizen, dan is het mogelijk dat u voorrang krijgt op een woning van ’thuis.

Voor een verhuizing binnen ’thuis moet de aanvraag ingeleverd worden met medische informatie van de specialist/behandelaar (huisarts is dus onvoldoende). We gebruiken dezelfde inkomenstoets als bij de gewone toewijzingen. Omdat toestemming voor een gelijkvloerse urgentie afhangt van de medische en persoonlijke situatie, vindt er altijd een gesprek plaats met de verhuurmakelaar.

Als u geen huurder bent van ’thuis maar u moet om medische redenen verhuizen kunt u bij uw eigen gemeente bij de afdeling Wmo vragen of het mogelijk is om een medische urgentie aan te vragen. 

Kan ik urgentie aanvragen als er kinderen boven de 18 jaar bij zijn betrokken?

Ja, zolang de kinderen onder de zorg van de ouders vallen. Dit geldt alleen voor kinderen met een leeftijd tot 23 jaar.

Ik heb geen urgentie gekregen en ik ben het niet eens met het besluit. Wat kan ik doen?

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het besluit bezwaar maken. Een bezwaarschift dient u in bij de Commissie Bezwaarschriften. Het adres is: 

Gemeente Eindhoven
Sector Veiligheid en Bestuur
t.a.v. Bezwaar, beroep en klachten
postbus 90150
5600 RB Eindhoven

Deze Commissie Bezwaarschriften handelt de bezwaarschriften af namens alle gemeenten uit het SGE.

Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Bij voorkeur stuurt u een afschrift van het besluit mee. 

Als u bezwaar heeft gemaakt kunt u naast het bezwaar wegens spoedeisend belang ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant in ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Daar zijn kosten aan verbonden. 

Een verzoek voor een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend. Dat doet u via de website www.rechtspraak.nl. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening nodig (DigiD / e-Herkenning). Kijk op de website voor de precieze voorwaarden.

Lukt urgentie niet?

Er zijn verschillende andere mogelijkheden om op redelijk korte termijn aan woonruimte te komen. Ga naar de websites van de corporaties en kijk naar de mogelijkheden voor flexwonen of ga naar www.wooniezie.nl.

Ik heb urgentie aangevraagd. Hoe gaat het nu verder?

Uw aanvraag wordt getoetst aan de voorwaarden en criteria van de Huisvestingsverordening. Gaat het om maatschappelijke urgentie of medische urgentie die niet valt onder WMO, dan beoordeelt een Urgentiecommissie uw aanvraag. Bij medische urgentie die valt onder WMO, sociale of volkshuisvestelijke urgentie toetst de gemeente of de corporatie uw aanvraag. 

Uw situatie wordt zorgvuldig bekeken en men houdt rekening met uw moeilijkheden en mogelijkheden. Ook kijkt men naar wat u zelf heeft gedaan om woonruimte te vinden.
Binnen zes weken krijgt u bericht.

Als u urgentie krijgt, wordt u aan één van de corporaties in het SGE gekoppeld. De aan u toegewezen corporatie biedt u in principe binnen zes maanden een passende woning aan. Dit is een woning die qua prijs en functionaliteit past bij uw situatie. 

Omdat de corporaties afhankelijk zijn van de woningen die vrij komen is het niet zeker dat de aangeboden woning aan al uw wensen voldoet. Weigert u het aanbod van de corporatie, dan vervalt de urgentie en kunt u onder gelijkblijvende omstandigheden niet opnieuw urgentie aanvragen.

De Huisvestingsverordening lezen? Kijk dan op de website van Stedelijk Gebied Eindhoven www.stedelijkgebiedeindhoven.nl.

Hoe vraag ik urgentie aan?

Afhankelijk van het type urgentie dat u wilt aanvragen neemt u contact op met één van de woningcorporaties of gemeenten van het SGE (www.stedelijkgebiedeindhoven.nl). Welke corporatie of gemeente u kiest, maakt niet uit. Dit heeft namelijk géén invloed op eventuele toekenning van de urgentie of toewijzing van een woning. Met de corporatie of gemeente bespreekt u eerst of u mogelijk in aanmerking komt voor urgentie.

Is dit het geval dan wordt er met u een gesprek gepland. Daarvoor moet u de volgende formulieren/documenten meenemen:

 • Een ingevuld aanvraagformulier voor urgentie. In dit aanvraagformulier vermeld u ook waarom u urgentie aanvraagt. Dit formulier vindt u op onze website.
 • Bewijzen die uw aanvraag voor urgentie onderbouwen, zoals bijvoorbeeld een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan.
 • Geldig paspoort of identiteitskaart van uzelf en eventueel uw partner.
 • Uittreksel van de gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP) van maximaal 3 maanden oud, waarop uw gezinssamenstelling en adreshistorie staat. Uittreksel BRP moet van de Gemeente zijn. Een uittreksel uit Mijnoverheid.nl wordt niet geaccepteerd.
 • Een inkomensverklaring van de Belastingdienst.
 • Een recente salarisstrook of uitkeringsspecificatie van u en uw eventuele partner.
 • Een bewijs van inschrijving als woningzoekende (bij Wooniezie of Woonbedrijf).
 • Als u een woning huurt een verhuurdersverklaring van de huidige verhuurder.

De kosten voor een aanvraag urgentie zijn € 45,-. Deze moeten per pin betaald worden.

Om een goede beslissing te kunnen maken komt het regelmatig voor dat er nog aanvullende stukken worden opgevraagd. Houdt u hier rekening mee.

Waar kan ik urgentie aanvragen?

Uw situatie bepaalt waar u uw urgentieaanvraag moet indienen. Wordt uw aanvraag op de juiste plek ingediend, dan kan deze ook sneller in behandeling genomen worden.

In het overzicht 'Waar kan ik urgentie aanvragen' leest u waar u urgentie kunt aanvragen.

Kom ik in aanmerking voor urgentie?

Of u urgentie krijgt, hangt van de volgende voorwaarden af:

 • U bent minimaal 18 jaar.
 • U bent dakloos of u dreigt dakloos te worden buiten uw eigen schuld. Als u in deze situatie zelf een tijdelijk onderkomen heeft geregeld ter overbrugging, maar hier niet langdurig kan blijven wonen, dan komt u mogelijk ook in aanmerking voor urgentie.
 • U heeft een woning nodig, maar u kunt zelf geen woning kopen of huren via een particuliere verhuurder of makelaar.
 • Het inkomen van u en uw eventuele partner samen is lager dan € 39.055,- (prijspeil  2020).
 • U staat ingeschreven als woningzoekende bij Wooniezie en/of bij Woonbedrijf.
 • U heeft zelf actief naar woonruimte gezocht en u heeft geen woningaanbod van een corporatie geweigerd.
 • U of uw eventuele partner heeft niet eerder urgentie gekregen die vervallen of ingetrokken is.
 • U of uw eventuele partner staat niet geregistreerd op de Kansen- en Sanctielijst.

Ook gelden er voorwaarden voor uw persoonlijke situatie.
In het bestand 'Voorbeelden situaties aanvragen urgentieregeling' staat wanneer u mogelijk wel of niet in aanmerking komt voor urgentie.