Prestatieafspraken

Woningcorporaties maken elk jaar afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties over de prestaties die ze gaan leveren. Dit is zo geregeld in de herziene Woningwet. In die afspraken staat bijvoorbeeld welke woningen corporaties gaan bouwen voor welke doelgroepen.

Gemeente, huurdersorganisaties en woningcorporaties kunnen met elkaar afspraken maken over zaken als:

  • nieuwbouw van sociale huurwoningen;
  • betaalbaarheid van de woningen;
  • huisvesting van bepaalde doelgroepen;
  • kwaliteit en duurzaamheid van de woningen. 

Deze onderwerpen staan ook in het beleidsplan (de ‘woonvisie’) van de gemeente. Heeft de gemeente geen woonvisie? Dan zijn prestatieafspraken niet verplicht.

Veel gevraagd over Prestatieafspraken

Waarom maken wij prestatieafspraken?

Algemeen

De Woningwet 2015 gaat ervan uit dat gemeenten, woningcorporaties en huurdersvertegenwoordigers prestatieafspraken maken. Zij zitten daarbij als gelijkwaardige partijen aan tafel. De corporaties brengen een ‘bod’ uit op de woonvisie van de gemeente, voor het komende jaar met een doorkijkje naar de jaren daarna.
Dankzij deze prestatieafspraken werken gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties meer dan voorheen samen aan het volkshuisvestelijk beleid van de gemeenten. Huurders hebben direct invloed op de gemaakte afspraken en monitoren de prestaties. De gemeenten faciliteren waar mogelijk de activiteiten van corporaties door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat procedures snel doorlopen kunnen worden en vergunningen snel worden afgegeven.

Met wie maken wij prestatieafspraken?

Algemeen

’thuis maakt prestatieafspraken met de huurdersorganisatie en 6 gemeenten uit het werkgebied van ’thuis:

  • Best
  • Eindhoven
  • Son & Breugel
  • Veldhoven
  • Waalre
  • Oirschot