Gedragscode

Woonstichting ’thuis en opdrachtnemer dienen te allen tijde te handelen in de geest van de ‘Gedragscode Woonstichting ’thuis d.d. 2023’. Deze gedragscode geldt voor iedereen die optreedt namens ’thuis. Dus niet alleen voor medewerkers, inleenkrachten, stagiaires, bestuur en Raad van Commissarissen, maar ook voor medewerkers van bedrijven en instanties die werken in opdracht van ’thuis. Waar in de gedragscode wordt gesproken van ‘de medewerker’ wordt dus tevens gedoeld op de ‘representant’ van ’thuis.

Wanneer een medewerker handelt in strijd met deze gedragscode, beschouwt ’thuis dat als een ernstige aangelegenheid. Afhankelijk van de ernst van de overtreding, zullen door het bestuur van ’thuis stappen worden ondernomen.

De laatste versie van de Gedragscode is op deze pagina als bijlage te vinden.