Wijkvernieuwing

Wij bouwen nieuwe woningen, vernieuwen wijken en onderhouden onze woningen. Bij wijkvernieuwing in bestaande wijken, slopen we soms ook woningen. Vaak omdat de woningen niet meer passen bij de wensen en eisen van deze tijd.

Als wij woningen slopen, informeren we bewoners zo vroeg mogelijk en betrekken ze bij de planvorming. Bij ingrijpende renovatie en bij wijkvernieuwing vragen we u soms om tijdelijk te verhuizen. We proberen maatwerkoplossingen te vinden bij tijdelijke of definitieve verhuizing.

We begrijpen dat dit ingrijpend is. Daarom gaan we altijd bij bewoners thuis langs voor een gesprek over de wensen en mogelijkheden. We regelen rechten en verplichtingen goed in een Sociaal Plan. In dit plan maken we ook afspraken over vergoedingen.

Veel gevraagd over Wijkvernieuwing

Wat is een sociaal plan?

Algemeen

Bij sloop of grote renovatie maken we altijd afspraken met de huurders over de regelingen en vergoedingen. Deze afspraken leggen we vast in een sociaal plan.
Het bestuur van ’thuis moet dit plan officieel goedkeuren. Na goedkeuring heeft u pas recht op de regelingen en de vergoedingen uit het sociaal plan.

Mijn woning wordt gerenoveerd. Krijg ik hiervoor een vergoeding?

Algemeen

Ja, u heeft recht op een vergoeding. De hoogte van deze vergoeding is bij elk project verschillend. Voordat we bij u aan de slag gaan maken we samen met u afspraken over de precieze hoogte van de vergoeding.

De hoogte van de vergoeding hangt onder andere af van het volgende:

  • Of het gaat om dringend noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden, of om woningverbeteringen;
  • Of we de werkzaamheden in bewoonde of onbewoonde staat kunnen uitvoeren.

Bij woningverbeteringen in onbewoonde staat:

Kunt u tijdens de werkzaamheden niet in de woning blijven en moet u de inboedel tijdelijk verhuizen? Dan geldt de wettelijke verhuisvergoeding. Deze verhuisvergoeding krijgt u maar één keer. Bij elk project maken we hierover, samen met (een vertegenwoordiging van) de buurt, afspraken in een sociaal plan. Wilt u weten hoe hoog de wettelijke verhuisvergoeding nu is? Deze vindt u op de website van de Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl.

Bij dringend noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden in onbewoonde staat:

Kunt u tijdens de werkzaamheden niet in de woning blijven en moet u de inboedel tijdelijk verhuizen? Dan geldt de wettelijke verhuiskostenvergoeding niet. Wel heeft u recht op een schadevergoeding. Hierover maken we afspraken met u in het sociaal plan.

Bij onderhoud en verbetering in bewoonde staat:

Bestaande woningen moeten de komende jaren steeds meer gaan voldoen aan de eisen van energie-neutraal bouwen en wonen. Dat vraagt om meer ingrijpende werkzaamheden. U krijgt een vergoeding voor de overlast en voor eventuele onkosten door dringende werkzaamheden. Dit noemen we ongeriefsvergoeding. Bij elk project maken we samen met u afspraken over hoe hoog de ongeriefvergoeding is.