Governancestructuur

Woonstichting 'thuis is een Stichting met 1 bestuurder en als toezichthoudend orgaan een Raad van Commissarissen. De heer LA (Luc) Severijnen is de directeur van thuis .

De verhouding tussen het bestuur en de Raad van Commissarissen is in een bestuursreglement geregeld. Het bestuur verantwoordt zich naar de Raad van Commissarissen door middel van het jaarverslag en de tertiaalrapportages.

De Raad van Commissarissen heeft haar genomen, verantwoordelijkheden en omschreven in de statuten van Woonstichting 'thuis . Haar handelen is nader uitgewerkt in een reglement voor de Raad van Commissarissen. In het reglement is oa opgenomen de profielschets en de honorering. In het jaarverslag legt de Raad van Commissarissen verantwoording af over haar handelen.

Uit de Raad van Commissarissen zijn drie commissies die zijn geïnformeerd: een vergoeding- en selectiecommissie, een commissie sociaal maatschappelijk presteren en een audit- en vastgoedcommissie. De taken van deze commissies zijn vastgelegd in reglementen.

Audit- en vastgoedcommissie
In de auditcommissie bereiden de commissarissen mevrouw Marie-Anne Toenders en de heer Otbert de Jong samen met de verantwoordelijke bestuurder en de manager Bedrijfsvoering en de bestuurssecretaris de specifieke onderwerpen op haar terrein voor.

Remuneratie- en selectiecommissie
Tot de taken van de remuneratie- en selectiecommissie behoren het voeren van een jaarlijks functioneringsgesprek met de bestuurder, het concipiëren van prestatieafspraken en het doen van een voorstel aan de raad van commissarissen over het te voeren bezoldigingsbeleid van de bestuurder. De beloning voor de bestuurder en commissarissen valt binnen de wetten en regelingen die de rijksoverheid hanteert. De remuneratie- en selectiecommissie stelt jaarlijks in samenwerking met de bestuurssecretaris een remuneratierapport op dat wordt vastgesteld door de raad van commissarissen. De heer Leendert Odijk en de mevrouw Ingeborg Koopmans hebben zitting in de remuneratie- en selectiecommissie.

Commissie sociaal maatschappelijk presteren
In deze commissie bereiden de commissarissen mevrouw Jacqueline Kuppens en de heer Leendert Odijk samen met de verantwoordelijke bestuurder en de manager Wonen de specifieke onderwerpen op haar terrein voor.

De raad van commissarissen blijft verantwoordelijk voor de besluitvorming op deze deelterreinen van haar toezichthoudende taak.

'thuis heeft een huurdersraad en deze vertegenwoordigt de georganiseerde bewoners en doet uit dien hoofde een bindende voordracht voor twee zetels in de raad van commissarissen. Dit zijn de commissarissen mevrouw Jacqueline Kuppens en de heer Leendert Odijk. De verhouding tussen 'thuis en de Huurdersorganisatie ’thuis is geregeld in een samenwerkingsovereenkomst.

Met betrekking tot het zich houden aan gewenst gedrag en/of het melden van klachten met betrekking tot gedrag en houding, heeft de organisatie een gedragscode en een meldregeling misstanden en integriteitsschendingen (voorheen klokkenluidersregeling) vastgesteld die door alle medewerkers is ondertekend. Klanten kunnen klachten op het gebied van integriteit melden bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties bij het Ministerie van I en T.

De melding klachtencommissie (OKC) behandelt ingediende klachten over het handelen of nalaten van handelen van 'thuis en / of personen die in opdracht van ' thuis werkzaamheden uitvoeren. Zij streven naar een goede afhandeling van klachten van huurders, kopers en woningzoekenden volgens een vastgestelde regelgeving. Daarmee draagt ​​de klachtencommissie bij aan de verbetering van de relatie die de woonstichting 'thuis met haar klanten wil hebben.

Daarnaast heeft de organisatie over een aantal belangrijke statuten en regelingen waaronder een bevoegdhedenregeling en een financieel reglement.

Samenwerking
thuis werkt samen met de andere Eindhovense corporaties in het Bestuurlijk Overleg Wonen. In dit platform vindt een afstemming tussen de Eindhovense corporaties plaats over de lokale en landelijke thema's en de voorbereiding van het bestuurlijk overleg met de gemeente Eindhoven. 'thuis werkt samen met de gemeentes Eindhoven, Veldhoven, Best, Waalre, Son en Breugel aan het tot stand komen van prestatieafspraken. Ook neemt 'thuis deel aan een platform voor woningcorporaties in het stedelijk gebied Eindhoven (omvat een groot deel van Zuid Oost Brabant).