Governance

’thuis hecht belang aan goed bestuur, waaronder wordt verstaan: het integer en transparant handelen van het bestuur, goed toezicht op het bestuur en het afleggen van verantwoording over het uitgevoerde toezicht zoals opgenomen in het compliance-document.

Goed maatschappelijk ondernemerschap is een essentiële voorwaarde voor het vertrouwen dat de samenleving heeft in het bestuur en toezicht op woningcorporaties. Om het vertrouwen in corporaties te bevorderen, zijn de regels over goed bestuur ondergebracht in de Governancecode woningcorporaties. Deze code bevat normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing bij woningcorporaties. Per 17 december 2019 is de vernieuwde Governancecode woningcorporaties 2020 van krant. ’thuis onderschrijft de principes van de Governancecode Woningcorporaties en de wetgeving en richtlijnen uit de nieuwe Woningwet.

Autoriteit woningcorporaties (Aw)

Vanaf 1 juli 2015 houdt de Autoriteit woningcorporaties (Aw) toezicht op alle woningcorporaties. De autoriteit valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister voor Wonen en Rijksdienst en is onder gebracht bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

In de Woningwet 2015 is vastgelegd dat de Autoriteit onafhankelijk van het rijksbeleid en de standpunten van de sector een oordeel geeft over het functioneren van alle woningcorporaties. De individuele oordelen maakt de Autoriteit jaarlijks openbaar. Tevens rapporteert de Autoriteit jaarlijks over de sector als geheel.

De Autoriteit ziet toe op de integriteit van het beleid en het beheer van woningcorporaties. Bij het toezicht op de integriteit gaat het om het voorkomen van fraude met het vermogen van woningcorporaties. Verder is het toezicht op de integriteit gericht op het tegen gaan van zelfverrijking door medewerkers, management, bestuurders en leden van de raad van toezicht van woningcorporaties. Mocht daar sprake van zijn, dan schakelt de Autoriteit de ILT-Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) in. De ILT-IOD is belast met de opsporing van strafbare feiten rond woningcorporaties. Onder de Autoriteit valt het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties (MIW).